دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی آبادی فاطمه 8302493
1383 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آذرنوش علی 8303233
1383 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد آرمان محمدجواد 8306994
1383 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آقازیارتی فراهانی هادی 8302903
1383 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ابراهیمی رضا 8302503
1383 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ابراهیمی خشایار 8306644
1383 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد احمدی مهدی 8306984
1383 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد اسحاقی مجید 8307004
1383 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اسلامی سید محمد حسین 8306404
1383 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد اسماعیلیان دهاقانی مجتبی 8306864

1 2 3 ... 16 بعدی