دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ترکمنی مصطفی 8103743
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی تورجی زاده حامی 8104323
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی تیموری میلاد 8104333
1381 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد تیموری سندسی سید امین 8107504
1381 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد چایی بخش لنگرودی علی 8107274
1381 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد حبیبی سیداحسان 8107284
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی حجتی سعیدی محمد حسین 8104343
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حدادی حمید رضا 8103753
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حسین نیا سیدمجتبی 8103763
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حکاک خادم مسعود 8103773

قبلی 1 2 3 4 ... 16 بعدی