دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسفندیاری امیر حسین 8104223
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اصغری نژاد منصوره 8103733
1381 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد امینی فسخودی محمد رضا 8107264
1381 مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق،ترمزوفرمان خودرو کارشناسی ارشد انصاری علیرضا 8108614
1381 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ایلکا مجید 8107394
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی بابایی لشکامی مجید 8104283
1381 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد باریک بین جمال الدین 8107494
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی بهرامی سعید 8104303
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی پولادی لیلا 8104743
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ترکمان حامد 8104313

قبلی 1 2 3 ... 16 بعدی