دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی کیان مهر پیام 8104593
1381 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد یاقوتیان امین 8107374

قبلی 1 ... 14 15 16