دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اباذر نژاد بهنام 8104243
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ابراهیم مهسا 8103703
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی محمد 8104253
1381 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد احمدی جواد 8107254
1381 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد اخوت سید سلمان 8107384
1381 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ادهم امیر 8108934
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ادیب سرشکی محمد صادق 8103713
1381 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ادیبی مصطفی 8103723
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اردستانی علیرضا 8104263
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اریانا محسن 8104273

1 2 3 ... 16 بعدی