دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آب روشن حمید 8007774
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دکتری تخصیصی آشنای قاسمی فرامرز 8009836
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آقاجانی کهکی فرهاد 8004203
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آقاعلی نیما 8004213
1380 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ابراهیم مهدی 8003523
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیم پور جلال 8004163
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دکتری تخصیصی ابراهیمی اصغر 8009796
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابیانه سروش 8004173
1380 مهندسی مکانیک-سازه و بدنه خودرو کارشناسی ارشد ارغوان علیرضا 8009394
1380 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسحقی مهدی 8004183

1 2 3 ... 18 بعدی