دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آرین پور علی 7908504
1379 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ابراهیمی خسرو 7908494
1379 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احتسابی حامد 7904053
1379 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احسانی چمبلی طاهر 7904613
1379 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی پور پوریا 7904633
1379 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد احمدی محمدآبادی سعید 7909934
1379 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احمدی میل آغاردان حمید 7904063
1379 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد ادمی ضرون حجت اله 7908764
1379 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد اسدی محمد 7908644
1379 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسراردل بابک 7904073

1 2 3 ... 18 بعدی