دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1377

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آذری شاهرخ 7704523
1377 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آقاخانلو امیر 7707704
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی مسعود 7704493
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی نازیلا 7704503
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابوالفتحی حسین 7704513
1377 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد احمدی خباز احمدرضا 7707844
1377 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احمدی فر ایمان 7704453
1377 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اخوان بها بادی اباذر 7703933
1377 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی استواری فرهنگ 7703943
1377 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسلامبولچی علی 7703953

1 2 3 ... 15 بعدی