دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1376

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی مرتضی 7604893
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اخوتیان رضا 7604403
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ازادگی نایینی مجید 7604413
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسلامی ابوالفضل 7604903
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی افشار حسین 7604423
1376 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد الله یار حمید 7607614
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امره برچلویی غلامرضا 7604433
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امیدوار امیر 7604443
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امینی روح اله 7604913
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اورجلو حامد 7604923

1 2 3 ... 12 بعدی