دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1375

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابوالقاسمی ازاد علی 7503413
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ارباب ها علیرضا 7503423
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اژدر محمد 7503433
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسرافیلیان سلطانی محمدرضا 7503443
1375 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اصغری واسکسی مجتبی 7502853
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اقبال اخلاقی علی 7503453
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اقصایی محمد 7503463
1375 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امیری دوگاهه منصور 7502873
1375 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امینی محسن 7502883
1375 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اوتادی سعید 7503483

1 2 3 ... 13 بعدی