دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اذرافزا رضا 7405324
1374 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسمعیلی مهدی 7403493
1374 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد اسمعیلی امین کامران 7405404
1374 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسکندری مهدی 7402643
1374 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی افشار شهریار 7403073
1374 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اقایی علی اکبر 7402653
1374 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد الیاسی کاوه 7405454
1374 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امامی سیدمحمد 7403093
1374 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امیرچوپانی امیر 7402673
1374 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد امیرزاده رامین 7405424

1 2 3 ... 11 بعدی