دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1373

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ارژنگیان محمدرضا 7302743
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی استیری حسین علی 7302353
1373 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اطلابی قوشجی جابر 7302751
1373 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد الوانی سیدحمیدرضا 7304794
1373 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد انصاری شهرام 7304804
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اهنگری علیرضا 7302363
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ایلخاص زاده بابک 7302373
1373 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد باقری هاشم اباد مرتضی 7304814
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی برمن اسفندیار 7302383
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی بسطامی علیرضا 7302393

1 2 3 ... 10 بعدی