دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی دارانی سارا 7202933
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی کلاگری فرداد 7202943
1372 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اداوی مجید 7202663
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی افروغ محسن 7202953
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی افیونیان تورج 7202963
1372 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امری کاظمی هاله 7202683
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امیری شهرام 7202973
1372 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ایشله دهی اکبر 7202693
1372 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی باباییان قمی حسین 7202983
1372 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی پارساییان محمدمهدی 7202923

1 2 3 ... 7 بعدی