دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی معصومی نژاد سیدرضا 7003113
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی منتظری محمدجواد 7003493
1370 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد منصوری زهره 7005354
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی می بودی لیلاالسادات 7003133
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی نجفی امیرفرهاد 7003143
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی نقاشان امیر 7003503
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ولی پیمان 7003513
1370 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد کاظمی البرز 7005284
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی کساییان سیدمهدی 7003443
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی کشوری حسین 7003063

قبلی 1 ... 6 7 8