دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی جارچی عیسی 7002833
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی جلایی شهریار 7000143
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی جمشیدی محمد 7002843
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی حاجی علی نجار محمدتقی 7003283
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی حسینی گلبر سیدمحسن 7000163
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی حمله دار امید 7003293
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی خاچاطورژانپاریان واهه 7002863
1370 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد خوانین زاده محمود 7005304
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی داروغه ها سعید 7002883
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی دانیالی کهلبونی افشین 7002893

قبلی 1 2 3 4 ... 8 بعدی