دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد بابااحمدی محمدحسن 7005314
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی باقریان علی 7002793
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی برادران طهوری لیلا 7002803
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی بنکداران نیما 7003233
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی بنی مصطفی عرب الهه 7002813
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی پهلوان غلامحسین 7003263
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی پوروش مهدی 7003253
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی پورکریمی حمید 7002823
1370 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد تفرشی حسینی سیدمحمدرضا 7005264
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی توحیدی کریمی حسن 7003273

قبلی 1 2 3 ... 8 بعدی