دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ابراهیمی علیرضا 7002763
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احمدزاده اصل شهرام 7002773
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی محمدجعفر 7003163
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ازاد پویا 7003173
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسحقی سیاوش 7003183
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسماعیل زاده کندجانی میترا 7002783
1370 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اعتضادی شریف محمدحسین 7004583
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امره بزچلویی ابوالفضل 7003203
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امیریان لیزا 7003213
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امینی ارش 7003223

1 2 3 ... 8 بعدی