دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1369

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1369 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی حسن 6905293
1369 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی سرخ ابادی علیرضا 6905303
1369 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ادریس ابادی علی 6904643
1369 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اردانه عبدالعلی 6904653
1369 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسماعیلی باغ گلبن بهزاد 6905333
1369 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسماعیلی طاهری اسماعیل 6904663
1369 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اعتصامی بهاره 6905033
1369 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امیرصدری سیدغلامرضا 6906873
1369 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امین الهی کیارش 6905353
1369 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امینی علیرضا 6904673

1 2 3 ... 10 بعدی