دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1368

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احمدپورسامانی محمدرضا 6803983
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسکندری سیامک 6804373
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اشناور حمیدرضا 6804383
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اصل زعیم علی 6804393
1368 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اقاطیب کریم 6803993
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی القانی کامل 6804403
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امیری افشین 6804413
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی انوری منشادی سیدمصطفی 6804433
1368 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی باقردریایی افشین 6804003
1368 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی بدیلی فرناز 6804453

1 2 3 ... 8 بعدی