دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1366

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1366 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ابراهیمی باران رسول 6606203
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی احمدی داریوش 6605753
1366 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی احمدی نیاری دادور 6607303
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اخلاقی بهزاد 6605763
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسدیان محمدرضا 6605773
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسلامی داود 6606193
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اسماعیلی محمدمهدی 6605783
1366 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اسماعیلی دهشت مهران 6600773
1366 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اشرفی خراسانی نریمان 6606213
1366 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی الغوثی علی 6606153

1 2 3 ... 9 بعدی