دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1365

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی آزوین فرشید 6506423
1365 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی آل یسن سیدنورالدین 6506813
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اشراقی مجتبی 6508093
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی افشاری حسین 6506733
1365 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی امیرزاده رامین 6506823
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی امیرفضلی علی داد 6506433
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ایجی حسن 6506443
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی باقری مهرابادی مظفر 6506713
1365 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی بالازاده کمال 6506833
1365 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی بهزادی محمدصادق 6506453

1 2 3 ... 8 بعدی