دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1364

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی الوستانی مفرد محمدرضا 6409863
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی اکبری محمدرضا 6409853
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی بالو یونس 6409873
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی بدیعی قاسم 6409883
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ثابت قدم فریدون 6409903
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی جعفریان رحیم 6409913
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حسینی گلبر سیدنقی 6409923
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حسینی واحد حمیدرضا 6409933
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی حقی محسن 6409943
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی رجاییان سعید 6409953

1 2 3 ... 4 بعدی