دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1362

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1362 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی محمدی گواری محمود 6204933