دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد آجورلو مسعود 9400944
1394 مهندسی عمران - ژئوتکنیک/آموزش محور کارشناسی ارشد ایزدی علی 9402114
1394 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک/آموزش محور کارشناسی ارشد بهشتی خوی کامران 9402654
1394 مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادروسازه های دریایی/آموزش محور کارشناسی ارشد تندکیها محسن 9403214
1394 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد خویه علیرضا 9404934
1394 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد عابدین زاده مهرداد 9428404
1394 مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادروسازه های دریایی/آموزش محور کارشناسی ارشد محب خدائی شاهین 9428484
1394 مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل/ آموزش محور کارشناسی ارشد مکاری احمد 9411654
1394 مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل/ آموزش محور کارشناسی ارشد ناطقی نیا عادل 9412354
1394 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد همدانی علیرضا 9413184

1 2 بعدی