دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد آجورلو مسعود 9400944
1394 مهندسی عمران - ژئوتکنیک/آموزش محور کارشناسی ارشد استوار مجتبی 9401214
1394 مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد امام جمعه مجید 9401794
1394 مهندسی عمران-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد انصاری علی 9401994
1394 مهندسی عمران - ژئوتکنیک/آموزش محور کارشناسی ارشد ایزدی علی 9402114
1394 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد بابائی مرتضی 9428464
1394 مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل کارشناسی ارشد باقرزاده چهره کوشا 9402294
1394 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد برداره حسن 9402434
1394 مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل کارشناسی ارشد برزگری بافقی واحد 9428514
1394 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک/آموزش محور کارشناسی ارشد بهشتی خوی کامران 9402654

1 2 3 ... 6 بعدی