دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پسران بهبهانی دانیال 9213433
1392 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد پناهی محمدرضا 9201334
1392 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد پورترابی مصطفی 9201364
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پوریوسفی کودهی فاطمه 9213473
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی تاجیک علی 9222763
1392 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد تاری امین 9201464
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد تحریری جیرسربهمبری مصطفی 9201474
1392 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد تدین علی 9201484
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد ترابی حسن 9201494
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد تقوی هومن 9201524

قبلی 1 2 3 4 ... 17 بعدی