دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد توکلی حسنیه 9201574
1392 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد جابری امیر 9201634
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد جدیدی مهدی 9201674
1392 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد جزایری مغانلو سحر 9219374
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد جعفرپوریانی سحر 9201714
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد جهانی یونس 9219394
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد حامدمقدم رافتی ارش 9201944
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد حجتی فاطمه 9201974
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد حسنی نژاد فراهانی فائزه 9202094
1392 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد خالصی مرتضی 9202344

قبلی 1 2 3 4 ... 12 بعدی