دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد افضلی سولماز 9219294
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امامی نژاد نیوشا 9212803
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امین جعفری احسان 9212843
1392 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد باقری رضا 9200984
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی باقری مهرداد 9213013
1392 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد باوندپور مجید 9219324
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد بدیعی سهیل 9201034
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد بی نیاز آیناز 9219354
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بیک پور افشین 9213323
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پسران بهبهانی دانیال 9213433

قبلی 1 2 3 ... 16 بعدی