دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد باوندپور مجید 9219324
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد بدیعی سهیل 9201034
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد بی نیاز آیناز 9219354
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بیک پور افشین 9213323
1392 مهندسی عمران - آب گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد پناهی محمدرضا 9201334
1392 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد پورترابی مصطفی 9201364
1392 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد تاری امین 9201464
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد تحریری جیرسربهمبری مصطفی 9201474
1392 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد ترابی حسن 9201494
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد تقوی هومن 9201524

قبلی 1 2 3 ... 12 بعدی