دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد فرحانی منا 9205124
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد قائمی اسماعیل 9205364
1392 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد قاسمی محمدصالح 9205334
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد قاسمی کرانی مریم 9219854
1392 مهندسی عمران - عمران کارشناسی قدیمی علیرضا 9217113
1392 مهندسی عمران - راه وترابری/آموزش محور کارشناسی ارشد قربانی شندی جواد 9205424
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد قمی بهنام 9205514
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک/آموزش محور کارشناسی ارشد قنبری مهدی 9205534
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد قوامی کلخوران امیررضا 9205544
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد گرگانی فیروزجاه مرتضی 9206064

قبلی 1 ... 11 12 13 ... 17 بعدی