دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد گرگانی فیروزجاه مرتضی 9206064
1392 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد گنجی پور هومان 9206144
1392 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد گیسو نرجس 9206184
1392 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد متشرعی احسان 9206244
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد محققیان گورتانی کمال 9219984
1392 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد محمدنژاد عاطفه 9206304
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک/آموزش محور کارشناسی ارشد محمدنیاجنید پژمان 9206324
1392 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد محمدی فرزاد 9206354
1392 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد محمدی مشکوه 9206364
1392 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد محمودزاده بابکی میثم 9206474

قبلی 1 ... 11 12 13 ... 16 بعدی