دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد آبائی سیدمسعود 9000034
1390 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد آذرپور امیر 9000364
1390 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد آذری علی 9000374
1390 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد آقائی دوست وحید 9000774
1390 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد آقازیارتی فراهانی سعیده 9022564
1390 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد ابراهیم نژاد لیلا 9000044
1390 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد ابراهیمی علی 9000074
1390 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابراهیمی سامان 9010233
1390 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد ابراهیمی ذاکر امیرحسین 9000094
1390 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابراهیمی مطلق سیدمیثم 9010243

1 2 3 ... 25 بعدی