دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد ابراهیمی بهرام 8500014
1385 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد ابراهیمی ترکمانی سیاوش 8500024
1385 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابراهیمی ذاکر امیرحسین 8506403
1385 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابوئی مهریزی علی 8506413
1385 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابوترابی سودا 8506443
1385 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد احمدی مقداد 8500094
1385 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد احمدی مجید 8500074
1385 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اخوان سلامت رضا 8506543
1385 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد ارباب زاده سینا 8500194
1385 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد ازادبخت محسن 8500224

1 2 3 ... 20 بعدی