دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد باقرزاده خسرو شاهی سید امیررضا 8108354
1381 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد بانان خجسته سید داود 8108044
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی برقعی امیرحسین 8102733
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بصام تبار حنانه السادات 8102743
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بنده زاده مصطفی 8102763
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بنده زاده امید 8102753
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بیگ زاده میلانی سمیه 8102773
1381 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد پرتوی میران اسماعیل 8107074
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پوربخت ملیحه 8102783
1381 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پورغریب شاهی شهربابک علی 8102793

قبلی 1 2 3 ... 11 بعدی