دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی آغشلویی حسین 8002513
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی آقازاده نوجه دهی نجمه 8002523
1380 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد ابراهیمی احدالله 8007504
1380 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد ادبی فیروز جایی غلامحسین 8008354
1380 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد اسدزاده جاریحانی عبداله 8008624
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اسدی جعفری احمد 8002503
1380 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد اسفندی سرافراز مهدی 8008364
1380 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد اعتمادجهرمی رضا 8008374
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اوصانلوی رضا 8002533
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی باقری خلیلی فاطمه 8002543

1 2 3 ... 12 بعدی