دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 مهندسی عمران - آب کارشناسی آذری هدی 7903163
1379 مهندسی عمران - آب کارشناسی آقازاده اردبیلی زهرا 7903173
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی احمدیان نژاد منفرد مهسا 7903423
1379 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد اردلان صمغی حسین 7909534
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی افتخار پیام 7903433
1379 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد افتخار جوادی الهام 7909544
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی افشارکاوه نغمه 7903443
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امامی فرزاد 7903453
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی باباحاجی علی 7903463
1379 مهندسی عمران - آب کارشناسی باحجب ایمانی حمیدرضا 7903193

1 2 3 ... 10 بعدی