دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1374

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 مهندسی عمران - آب کارشناسی اذرانفر ارش 7401473
1374 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد اسدی ازغدی غلام محمد 7405224
1374 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اصغری علی 7401823
1374 مهندسی عمران - آب کارشناسی افتخارجوادی الهام 7401483
1374 مهندسی عمران - آب کارشناسی ارشد اقابیگی علی اصغر 7405074
1374 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امینی میثم 7401833
1374 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد اکبری بهمن 7405614
1374 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد بابوپسرک لی داود 7405164
1374 مهندسی عمران - عمران کارشناسی باقرلو رضا 7401843
1374 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد بوداغی رحمان 7405624

1 2 3 ... 11 بعدی