دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابراهیمی منوچهر 7202393
1372 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد اشتری مهرداد 7204194
1372 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اعتمادی اتابک 7202413
1372 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امیری شاهمیرانی محمدرضا 7202423
1372 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امینی علیرضا 7202433
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی اوجیان پیمان 7201363
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی باغانی قاسم 7201373
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی بختیاری محمدرضا 7201633
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی بغدادی حمیدرضا 7201393
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی بنی هاشم سیدسعید 7201403

1 2 3 ... 6 بعدی