دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی هاشمی پور سیدمحسن 7002723
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی هدایتی حسین 7001933
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی وحیدنیا فرنوش 7001923
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی کورشی محمد 7001873
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی کیهان جورشری کورش 7001883
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی یوسف پورسادات محله محمد 7002733

قبلی 1 ... 7 8 9