دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ایزدی وحید 7002363
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی باقری فردسردهایی امیرحسین 7001553
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی بخشنده کلاریجانی علی 7001563
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی براتی احمدابادی عبدالرحیم 7001573
1370 مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد بصیری سودابه 7005204
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بندرچی چم خاله بابک 7000133
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی بنی هاشمی شیرین 7001583
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی بهرامی جمیل 7001603
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بهمردی مبارکه فرشاد 7002373
1370 مهندسی عمران - آب کارشناسی بوذری مریم 7001593

قبلی 1 2 3 ... 9 بعدی