دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1369

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی آمری نیا مجتبی 6903933
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی ابایی ارش 6902473
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی ابراهیم نیا فریبرز 6902903
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابوالحسنی غلامرضا 6904323
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی احمدی محمدابادی حبیب اله 6903913
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی احمری علیرضا 6904333
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اسحاقی شربیانی هومن 6903923
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی اسفندیاری حسن 6902483
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی اندرواژ افشین 6902503
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی ایلخان محمود 6902513

1 2 3 ... 13 بعدی