دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1368

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی آخوندی درزیکلایی احمد 6800163
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ابویی مهریزی امیرحسن 6803583
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی احمدی محمدعلی 6803593
1368 مهندسی عمران - آب کارشناسی اخوت محمد 6802413
1368 مهندسی عمران - آب کارشناسی اسماعیل زاده سجاد 6802423
1368 مهندسی عمران - آب کارشناسی اقامحمدی سیدمهران 6802433
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امیرکاشانی مهدی 6803613
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی امینی رضا 6803623
1368 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بصیر هومان 6803633
1368 مهندسی عمران - آب کارشناسی بگ مرادی علی 6802773

1 2 3 ... 8 بعدی