دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1366

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1366 مهندسی عمران - عمران کارشناسی احسن عبدالرضا 6600203
1366 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ارجایی سیدکمال الدین 6605263
1366 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اعتضادی قره موسی عین اله 6605733
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی امیریان پور محمدهادی 6603943
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی انتظاری بهرام 6603963
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی باختری ماکان 6607183
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی باروط کوب احمد 6603973
1366 مهندسی عمران - عمران کارشناسی باقری امریی سیدمحمد 6605283
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی براتی حبیب اله 6603983
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی برزویی هادی 6603993

1 2 3 ... 9 بعدی