دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1364

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اعتمادیان سعید 6409473
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی افضلی امیر 6409483
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بختیاری محمدرضا 6409493
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی برزنجی سیدامید 6409503
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی بسیمی ابراهیم 6410783
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی تفاخری وهاب 6409513
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی توتونی مرتضی 6409533
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی جعفری ساسانسرا بهسام 6409543
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی جهانتاب ابوالفضل 6410793
1364 مهندسی عمران - عمران کارشناسی حاجی مرادی سیروس 6409553

1 2 3 ... 4 بعدی