دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1395

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1395 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد جباری نادر 9513404