دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1395

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1395 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد آقاسی مهدی 9529884
1395 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدپورترکمانی رضا 9511504
1395 مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی/آموزش محور کارشناسی ارشد اختری فر اصغر 9511644
1395 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسدپورارده جانی کیوان 9511824
1395 مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور/آموزش محور کارشناسی ارشد الهیاری محمودرضا 9512274
1395 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد انصاری عباس 9512514
1395 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بیگ پور آرزو 9512964
1395 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد پارس فر داریوش 9513004
1395 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور کارشناسی ارشد پیروسنگری محسن 9513134
1395 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد تسلیمی تنکابنی نادره 9513184

1 2 3 ... 6 بعدی