دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد آبکار سمیه 9413484
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد آدینه بیدگلی محمدرضا 9429544
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد آران روح الله 9413694
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد آقائی علی 9413984
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد آقابزرگ لواسانی سیده شمیلا 9413954
1394 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد آقاکریم علیرضا 9429724
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد آهنی خمامی مسعود 9414184
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد آینه بند فاطمه 9414264
1394 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیم زاده جواد 9429394
1394 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اثباتی مهدی 9429464

1 2 3 ... 12 بعدی