دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد آقابزرگ لواسانی سیده شمیلا 9413954
1394 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز/ آموزش محور کارشناسی ارشد آینه بند فاطمه 9414264
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد ایروانی تبریزی شقایق 9414204
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد ایلبکی بختیاری حسین 9414234
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بایرامی پریناز 9414374
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد پرستار مهدی 9414734
1394 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد تصفیه فاطمه 9415004
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد تقی خانی سارا 9415024
1394 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها/ آموزش محور کارشناسی ارشد جاموسی مهسا 9415174
1394 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد حسن پوردرازکلا محمد 9415514

1 2 3 ... 4 بعدی