دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد آذریان شهرام 9325054
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی/آموزش محور کارشناسی ارشد آسائی احسان 9311704
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی/آموزش محور کارشناسی ارشد آقایاری کلور محسن 9311884
1393 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی اسماعیل 9325014
1393 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد استادی نیرومند مریم 9311734
1393 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید/آموزش محور کارشناسی ارشد اسدی زیدآبادی رسول 9311784
1393 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد امیرخلیلی سیدنیما 9325144
1393 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیرمحمدیان سپیده 9311994
1393 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد امینی حاجی آبادی محمدعلی 9325154
1393 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد اکبرلو پیمان 9325104

1 2 3 ... 21 بعدی