دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد ابراهیم زاده بافندی عادل 9208024
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد استدی سیفی امید 9208154
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسدی قالهری مرتضی 9208174
1392 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد افشارنیا مهدی 9208234
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد امامیون ابوالفضل 9208284
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیری سعید 9208314
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد امیری مهدی 9221374
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد امیری دومار هادی 9208324
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد بران شفیقه 9221434
1392 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بیات چالشتری فاطمه 9208514

1 2 3 ... 9 بعدی