دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد آب نیکی هادی 9110484
1391 مهندسی صنایع کارشناسی آل آقا راضیه 9119183
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد ابوالقاسم رسولی متین 9110524
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدآبادی رضا 9110554
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی نسب آرمین 9110574
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اخوان شیدا 9110594
1391 مهندسی صنایع کارشناسی اشکوری محمدامین 9119143
1391 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی/آموزش محور کارشناسی ارشد اصفهانی مهدی 9110634
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد افشارپیام مرتضی 9110644
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بابائی خسروشاهی مریم 9110754

1 2 3 ... 8 بعدی