دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی براتی رسول 9017203
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد براهیمی داود 9009074
1390 مهندسی صنایع کارشناسی بیرانوند سعید 9017373
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی بیک محمدی سمیرا 9017383
1390 مهندسی صنایع کارشناسی پاک اندیش فاطمه 9017423
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد پهلوان صابر 9009824
1390 مهندسی صنایع کارشناسی پورمقدم کیهان 9017483
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد تقوی زنوز هادی 9008344
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی تقی زاده قزلجه مهدی 9017563
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی تمیمی المیرا 9017573

قبلی 1 2 3 4 ... 17 بعدی