دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد اصغرپورماسوله امین 9009744
1390 مهندسی صنایع کارشناسی افتخاری طناز 9018333
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی افضل زاده حمیدرضا 9016813
1390 مهندسی صنایع کارشناسی النچری رضا 9016893
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد امکی معصومه 9009764
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد امیرفخریان الهام سادات 9007494
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد انصاری فر حسن 9017244
1390 مهندسی صنایع کارشناسی اورمزدی نگین 9017063
1390 مهندسی صنایع کارشناسی بابائی قره شیران نگین 9017113
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد بابلی محسن 9009774

قبلی 1 2 3 ... 17 بعدی