دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی صنایع کارشناسی ولی خانی خشایار 9021853
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی کاظمی مهرآبادی نرگس 9020543
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی کردبچه رویا 9020583
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی کسبی سیدعرفان 9020663
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد کمالیان مرتضی 9010114
1390 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد کیان مهر قادر 9016704
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی یاوری پرستو 9021943
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی یک تن یاسمن 9021973

قبلی 1 ... 14 15 16