دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی نیکوفکر طناز 9021763
1390 مهندسی صنایع کارشناسی نیکومنش زهرا 9021773
1390 مهندسی صنایع کارشناسی هاشمی حنانه 9021883
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی وارتومیان اجمین 9021793
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ولدخانی محسن 9021843
1390 مهندسی صنایع کارشناسی ولی خانی خشایار 9021853
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی کاظمی مهرآبادی نرگس 9020543
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی کردبچه رویا 9020583
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی کسبی سیدعرفان 9020663
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد کمالیان مرتضی 9010114

قبلی 1 ... 15 16 17 بعدی