دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی آخوندان فرنوش 9016573
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی آقابابائی دهقی حامد 9016833
1390 مهندسی صنایع کارشناسی احمدی مریم 9016543
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسدی شکوفا 9009704
1390 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی اسدی علی 9016683
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی اسفندیاری فرد آناهیتا 9016773
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسماعیل نژاد احسان اله 9009724
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد اسکندرزاده رعنا 9009484
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اسکندری ناصر 9009714
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد اشراقی معصومه 9009734

1 2 3 ... 17 بعدی