دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی صنایع کارشناسی آقابابازاده فرید 8914383
1389 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ابراهیمی محسن 8914143
1389 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ابراهیمی کمال 8917864
1389 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ابوطالبی قهنویه علی 8914163
1389 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد احمدی ندا 8918864
1389 مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی استادعظیم ساغر 8914243
1389 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد اسحق چوبر حمید 8919344
1389 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد اسدی برهان 8919014
1389 مهندسی صنایع کارشناسی اصغری پویا ریحانه 8914333
1389 مهندسی صنایع کارشناسی پورمحمدرضا نرگس 8914653

1 2 3 ... 9 بعدی